EUlippu                                        

 

 

                                                         

 

 

 

ARTJÄRVI-ORIMATTILA VESIHUOLTOHANKKEEN PROJEKTITIETOPANKKI

 

 

Tervetuloa Artjärvi-Orimattila vesihuoltohankkeen projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu Artjärvi-Orimattila vesihuoltohankkeen tiedotuskanavaksi suunnittelu- ja rakennusvaiheen ajaksi.

 

 

Hanke

Artjärvi-Orimattila vesihuoltohankkeen tavoitteena on johtaa Artjärven kunnan Ja Orimattilan Niinikosken jätevedet Orimattilan keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi. Tavoitteena on myös turvata Artjärven ja Niinikosken alueiden puhtaan talousveden saanti erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.

 

Tavoitteiden toteuttamiseksi rakennetaan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Artjärven kunnasta Niinikosken kylän kautta Orimattilaan sekä vesijohtolinjan rakentaminen Orimattilan Hietastenkankaalle. Lisäksi Hietastenkankaalle rakennetaan pohjavedenottamo.

 

Suunniteltavien vesihuoltolinjojen pituudeksi on alustavasti arvioitu noin 25 km.

 

 

Tilaaja

Vesihuoltohankkeen tilaajana on Artjärven kunta ja Orimattilan Vesi Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana Hämeen ympäristökeskus.

 

Tilaajan yhteyshenkilöt ovat Jukka Makkonen Artjärven kunnasta, puh. 0400-329 668 ja Reijo Hutri Orimattilan Vesi Oy:stä, puh. 03-888 1413.

 

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Päivi Koskimaa                          Artjärven kunta, valtuutettu, pj

Veijo Alaharju                             Artjärven kunta, teknisen lautakunnan pj., vara.pj

Jukka Makkonen                        Artjärven kunta, rakennustarkastaja

Reijo Hutri                                   Orimattilan Vesi Oy, toimitusjohtaja

Keijo Kirjavainen                        Orimattilan Vesi Oy, hallituksen puheenjohtaja

Paavo Päätalo                            Hämeen ympäristökeskus, vesihuoltopäällikkö

Veijo Hjelt                                    Hämeen ympäristökeskus, ylitarkastaja

 

Ohjausryhmän puheenjohtaja toimii Päivi Koskimaa ja koollekutsujana toimii Jukka Makkonen.

 

 

Konsultti

Suunnitteluhankkeen konsulttina toimii Air-Ix Ympäristö Oy Tampereelta.

 

Konsultin yhteyshenkilöt ovat yksikön päällikkö Reijo Haronen, 03-2442 269, projektipäällikkö Jouni Hyypiä, 03-2442 271.

 

 

Hankkeen rahoitus

Hankeen rahoituksesta vastaa Artjärven kunta, Orimattilan Vesi Oy ja valtio (Hämeen ympäristökeskus, EU). EU-rahoitus on myönnetty tavoite 2-ohjelman rahoituksesta.

 

 

Suunnitteluaikataulu

Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet.

 

Suunnittelu käynnistyi elokuun lopussa 2005. Suunnittelutyö käynnistyi syyskuun lopulla paikan päällä tehdyillä maastokatselmuksilla. Suunnittelutyö jatkui johtolinjojen maastoon merkitsemisellä ja maastomittauksilla sekä kevyellä kalustolla tehdyillä maaperätutkimuksilla.

 

 

Rakentamisaikataulu

Vesihuoltolinjan kahden ensimmäisen johto-osuuden, Artjärven keskusta - Artjärven raja (väli R-S) ja Artjäreven raja – Kaitala (väli S-U), rakennustyöt ovat valmistuneet.

 

Kolmantena toteutettavalla johto-osuudella, Kaitala – Piikainkyrö (väli U-PK) ja Kaitala - vedenottamo (väli U-Z), rakennustyöt käynnistävät lokakuun aikana. Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä.

 

Viimeisenä toteutettavalta johto-osuudelta, Piikainkyrö – Orimattila (väli PK-V), pyydetään urakoitsijoilta urakkatarjouksia loppuvuoden 2006 aikana.

         

Projektitietopankki

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, puh. 02- 5159 530 (jari.jaakkola@airix.fi).

 

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta ja suunnittelusta  saa  seuraavilta yhteyshenkilöiltä ja suunnittelijoilta:

 

Ohjausryhmä

Artjärven kunta:                                                 valtuutettu Päivi Koskimaa

puh. 040-555 3436

paivi.koskimaa@phnet.fi

 

teknisen lautakunnan puheenjohtaja Veijo Alaharju

puh. 03-760 1807, 0400-580 287

alaharjun.tila@pp.phnet.fi

 

rakennustarkastaja Jukka Makkonen

puh. 03-882 7625, 0400-329 668

jukka.makkonen@artjarvi.fi

 

Orimattilan Vesi Oy:                                         toimitusjohtaja Reijo Hutri

puh. 03-888 1413, 0400-711 113

reijo.hutri@orimattila.fi

                                                                                      

hallituksen puheenjohtaja Keijo Kirjavainen

 

Hämeen ympäristökeskus:                             vesihuoltopäällikkö Paavo Päätalo

puh. 020 490 3906

paavo.paatalo@ymparisto.fi

 

ylitarkastaja Veijo Hjelt

puh. 020 490 3905

veijo.hjelt@ymparisto.fi

 

Suunnittelija:

Air-Ix Ympäristö Oy                                          DI Jouni Hyypiä

                                                                           Lapinniemenranta 2 A

                                                                           PL 453, 33101 Tampere

                                                                           puh. 03-2442 271, 040-584 9606

                                                                           faksi 03-2442 267

                                                                           jouni.hyypia@airix.fi

                                                                          

 

Suunnitelmat

Artjärvi-Orimattila vesihuoltohankkeen suunnittelu

tekstit

liitteet

suunnitelmakartat (alustavat vesihuoltolinjojen linjaukset)

 

- Yleiskartta

 

- Kartta 201, PLV. 0 - 4500

- Kartta 202, PLV. 4500 - 8181.5

- Kartta 300, PLV. 0 - 4560

- Kartta 301, PLV. 4560 - 5800

- Kartta 302, PLV. 5800 - 6306

- Kartta 303, PLV. 0 - 463

- Kartta 401

 

 

HUOM!                    Vesihuoltolinjojen sijainti perustuu tehtyyn yleissuunnitelmaan ja karttatarkasteluun. Linjojen sijainti saattaa muuttua tehtävien maastomittausten ja maaperätutkimusten perusteella.